Jste zde

Domů

1. Společenství vlastníků …………………. (dále jen společenství) zpracovává pouze osobní údaje pro účely, vyplývající z jeho činnosti, pro zpracování kterých disponuje řádným právním důvodem (nezbytnost pro plnění povinností ze smluv, zákonem stanovené povinnosti).
2. Společenství zpracovává pouze osobní údaje, povaha kterých nepředstavuje vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
3. Společenství nezpracovává osobní údaje prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity (údaje ze zvláštní kategorie osobních údajů).
4. Osobní údaje zaměstnanců, funkcionářů společenství, vlastníků a nájemců v písemné nebo elektronické podobě, jsou :
a) jméno a příjmení, případně titul
b) kontakt (adresa, telefon, e-mail)
c) u zaměstnance trvalé bydliště podle občanského průkazu, datum a místo narození, zda je důchodce, informace pro pojišťovnu
5. Uvedené osobní údaje získává statutární orgán společenství (správce domu) z evidence SBD Průkopník a od zaměstnanců, funkcionářů společenství, vlastníků a nájemců.
6. Změnu osobních údajů provádí statutární orgán společenství (správce domu).
7. Společenství uchovává osobní údaje v nezbytném rozsahu jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány.
8. Třetím osobám se osobní údaje poskytují jen tehdy, pokud právo na poskytnutí vyplývá z právních předpisů nebo se souhlasem osoby, na kterou je kontakt vyžadován.
9. Po ukončení zaměstnání, funkce, vlastnictví nebo nájmu jednotky, vyúčtování nákladů za plnění poskytována s užíváním jednotky a vypořádání vzájemných práv a závazků,se osobní údaje vymažou.
10. Výbor společenství (předseda společenství) podá každé fyzické osobě, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, na její žádost informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, době, po kterou budou osobní údaje uchovávány a existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů a vznést námitku a podat stížnost u dozorového úřadu. Informace bude podána do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
11. Tato směrnice vstupuje v platnost 15.5.2018.

Za správnost:

předseda (výboru) společenství vlastníků