Jste zde

Domů

Zákon č.89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) – nabyl účinnosti dnem 1.1.2014. Tímto zákonem došlo ke zrušení cca 250 právních předpisů, mimo jiné zákona č.72/1994Sb.o vlastnictví bytů a  nařízení vlády č.371/2004Sb., kterým byly vydány vzorové  stanovy společenství.

Dle přechodných ustanovení OZ vznikla povinnost pro všechna společenství vlastníků přizpůsobit stanovy novému OZ a tyto stanovy vložit do sbírky listin veřejného rejstříku společenství, vedeného u  Krajského soudu v Brně, a to nejpozději do 31.12.2016.

OZ, oddíl 5  s označením „Bytové spoluvlastnictví“, konkrétně §1158 - §1222 upravuje záležitosti, dotýkající se vlastnictví bytu, prohlášení vlastníka, správy domu a fungování společenství vlastníků.

Zákon č.460/2016Sb., 1. novela OZ Touto novelou byla zrušena povinnost pro společenství dát do 31.12.2015 do souladu se zněním OZ  název společenství, tzn.že název společenství může zůstat takový, jaký byl při vzniku společenství.

Zákon č.90/2012Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK) – nabyl účinnosti dnem 1.1.2014. Tento zákon nahrazuje obchodní zákoník v oblasti obchodních společností, mezi něž patří i družstva.

V tomto zákoně, konkrétně Hlava VI, oddíl 1 §552- §726 je upraven režim družstev obecně a dále oddíl 2, §727- §757 upravuje samostatně bytové družstvo, a to jak jeho orgány , tak pravidla  pro členství, družstevní podíl a návazně nájem bytu.

Zákon č.311/2013Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám, jedná se o prováděcí předpis k OZ -  nabyl účinnosti dnem 1.1.2014. Paragraf 24 tohoto zákona upravuje podmínky a postup vzniku společenství vlastníků v případech, kdy se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu snížil  po 1.1.2014 na méně než jednu polovinu.

Nařízení vlády č.366/2013Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jedná se o prováděcí předpis k OZ – nabyl účinnosti dnem 1.1.2014. Toto vládní nařízení upravuje mimo jiné:

  • společné části domu
  • podrobnosti o činnostech týkající se správy domu a pozemku
  • příspěvek na správu
  • rozhodování statutárního orgánu (limity na jednotku)
  • příjmy společenství

Zákon č.67/2013Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů – účinnost od 1.1.2014. Tento zákon vymezuje rozsah služeb, výši záloh za služby, rozúčtování nákladů za služby, vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, nahlížení do podkladů a taky pokutu a poplatek z prodlení.

Zákon č.104/2015Sb., 1.novela zákona č.67/2013Sb., účinnost od 1.1.2016.Došlo ke zrušení poplatku z prodlení, v případě nedoplatků za služby je nyní účtován zákonný úrok z prodlení.

Vyhláška č.269/2015Sb.,o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, účinnost od 1.1.2016. Tato vyhláška zrušila původní vyhlášku č.372/2001Sb., podle které se postupovalo dosud. Poprvé v roce 2017, tzn. ve vyúčtování za rok 2016 bude postupováno v intencích nové vyhlášky č.269/2015Sb.