Jste zde

Domů

Pokyny z ekonomického úseku družstva pro správce, pověřené vlastníky a členy výborů SV
S účinností od 1.1.2014 platí nový právní předpis, zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty.
Upozorňujeme zejména na ustanovení §5, rozúčtování nákladů na služby. Rozúčtování služeb dle tohoto předpisu se poprvé provede za zúčtovací období roku 2014, tj. v roce 2015. Pokud nedojde  k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na služby podle počtu osob rozhodných pro vyúčtování. Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb dle znění zákona jsou:

  • nájemce, případně osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období
  • nebo vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

 
Rozúčtování služeb podle osob rozhodných pro rozúčtování tak, jak je popsáno v zákoně, povede k dohadům v domech, nepřesnostem a může nepříznivě ovlivnit jak činnost družstva, tak správců, pověřených vlastníků a členů výborů společenství. Proto doporučujeme, aby rozúčtování služeb probíhalo tak jako dosud.  Náklady na služby se rozúčtují dle spoluvlastnických podílů na společných částech domu s vyjímkou dodávky  vody a odvádění odpadních vod  (dle vodoměrů), teplé vody a tepla k vytápění (je řešeno samostatným právním předpisem vyhl.269/2015 Sb.).
Pro rozúčtování služeb dle spoluvlastnických podílů je tedy potřeba udělat následující kroky:
Tam, kde již vzniklo Společenství, projednat a odsouhlasit na shromáždění vlastníků usnesení tohoto znění:
Rozúčtování služeb s vyjímkou dodávky vody a odvádění odpadních vod, teplé vody a tepla k vytápění bude provedeno dle spoluvlastnických podílů na společných částech domu. (Většina SVJ má přijaty vzorové stanovy – potřebné kvórum pro přijetí usnesení o rozúčtování služeb je 50 % spoluvlastnických podílů přítomných na Shromáždění vlastníků jednotek, které je usnášeníschopné  –  za přítomnosti více jak 50 % spoluvlastnických podílů.).
Tam, kde nevzniklo Společenství, projednat a odsouhlasit na schůzi vlastníků usnesení tohoto znění:
Rozúčtování služeb s vyjímkou dodávky vody a odvádění odpadních vod, teplé vody a tepla k vytápění bude provedeno dle spoluvlastnických podílů na společných částech domu. (potřebné kvórum pro přijetí usnesení o rozúčtování služeb je 50 % spoluvlastnických podílů přítomných na schůzi vlastníků, která je usnášeníschopná  –  za přítomnosti více jak 50 % spoluvlastnických podílů).
V obou případech musí být na pozvánce uveden v programu bod jednání – Způsob rozúčtování nákladů na služby. 
 
Zpracoval: Roland Stroblík, ekonomický náměstek