Jste zde

Domů

V poslední době dochází k zintenzívnění kontrol Hasičského záchranného sboru na dodržování povinností v bytových domech, daných zákonem o požární ochraně. A v případech nedodržení těchto povinností i k ukládání pokut.
Důrazně proto upozorňujeme nájemce a vlastníky bytů v domě, že musí být trvale volně průchodné chodby, schodiště apod., které jsou součástí únikových cest. Tedy žádné květináče, poličky, botníky, skřínky a podobně nesmí být na únikových cestách.
Okna nebo balkonové dveře na únikových cestách nesmí být uzamčeny (aby mohlo být zajištěno větrání únikové cesty).
Musí být také zajištěn volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu a topení, prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení a volný průchod požárními dveřmi.
Hasičský záchranný sbor při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Nezavdejte, prosím, svým neuváženým jednáním příčinu k uložení pokuty a tím i k zbytečnému utrácení Vašich peněz.

Za správce domu
Ing. Branislav Jurkáček,CSc.
předseda družstva