Jste zde

Domů

Informace pro hospodářská střediska, která mají výnosy ze společného majetku – například z pronájmu nebytových či společných prostor, z antén, z reklamy umístěné na střeše domu, nebo na fasádě apod.

1. Příjmy z pronájmu nebytových či společných prostor, antén atp. je nutno vždy považovat za příjem vlastníka jednotky a nikoliv společenství vlastníků, a to proto, že plynou z jeho spoluvlastnictví společných částí domu.
Vlastníci jednotek se mohou domluvit, že ponechají tyto příjmy společenství, v dlouhodobém finančním zdroji na opravy a investice (což je běžně užívaná praxe). K rozhodnutí je nejvhodnější forma písemného potvrzení souhlasu, nebo hlasování na shromáždění vlastníků.
Pokud se vlastníci nedohodnou, že příjmy z pronájmu se ponechají v dlouhodobém finančním zdroji na opravy a investice, rozdělí se v poměru spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
2. Příjmy ze společného majetku mají daňové důsledky - když je něco příjmem vlastníka, jde vždy o jeho zdanitelný příjem a to bez ohledu na to, zda ho vlastník dá či nedá k dispozici společenství (§9 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Povinnost zdanit výnosy z nebytových prostor nenastane v těchto případech:
- zaměstnanec, který u zaměstnavatele podepsal "prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti" nemusí podat daňové přiznání tehdy, pokud jeho zdanitelné příjmy (kromě příjmů ze závislé činnosti) nepřesáhnou 6 000,- Kč ročně (§38g zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
- u ostatních poplatníků (zejména důchodci, nezaměstnaní, studenti a ženy v domácnosti) celkové roční příjmy člena SVJ (kromě příjmů osvobozených a příjmů zdaňovaných srážkovou daní) nepřesáhly 15 000,- Kč za rok.
Příjmy z pronájmu společné věci se u manželů nedělí na polovinu, nýbrž celou částku zdaňuje jeden z manželů.
Částka, která připadá na vlastníka ke zdanění, se vypočítá z celkového výnosu z nebytových prostor domu vynásobeného spoluvlastnickým podílem vlastníka vyjádřeným v %.
Sdělení o celkové výši částky výnosů z nebytových prostor obdrží správci, resp. statutární orgány společenství, do 13. 2. následujícího roku (budou vloženy do schránek jednotlivých domů v prostorách SBD Průkopník).
Příklad výpočtu výnosu vlastníka, který má spoluvlastnický podíl na domě 8,19% a výnosy domu jsou za rok 81 000,- Kč:
81 000 x 0,0819% = 6 633,90 Kč, zaokrouhleno do daňového přiznání 6 634,- Kč.
Do daňového přiznání se uvádí částka, potvrzení nebo jinou přílohu není nutné (k § 9 ZDP) k daňovému přiznání přikládat.