Jste zde

Domů

 

Pojištění majetku ve správě či vlastnictví družstva Průkopník, stavební bytové družstvo, od 1.1.2021

S účinností od 1.1.2021 byla mezi Průkopníkem, stavebním bytovým družstvem, jako pojistníkem a stávajícím pojistitelem – Generali Česká pojišťovna a.s., uzavřena nová pojistná smlouva, vedená pod číslem 1690489916. Pojištěným z této smlouvy je Průkopník, stavební bytové družstvo (dále jako „pojistník“), a ta společenství vlastníků, která mají ve smlouvě o zajišťování správy pojištění zahrnuto.

Touto pojistnou smlouvou je pojištěn majetek a odpovědnost za škodu, a to v dále vymezeném rozsahu.

Pojištěny jsou nemovitosti, které družstvo Průkopník vlastní nebo pro ně zajišťuje správu, tedy bytové domy, garáže, popř. jiné nebytové objekty (samostatně stojící trafostanice, dílny apod.). Pojištění zahrnuje také bytové i nebytové jednotky, nevztahuje se však na vybavení bytu a stavební součásti (např. vnitřní dveře, tapety, obklady, dlažby, podlahové krytiny, kuchyňské linky, vestavěné skříně, sanitu, podhledy atd.), jejichž hodnota nebyla zahrnuta ve standardním (původnímu) vybavení bytu. Tyto je vhodné připojistit při pojištění domácnosti.

Není sjednána pojistná částka jednotlivých domů, nýbrž celková pojistná částka všech pojištěných objektů. Pojištění všech jednotek, domů, garáží či jiných nebytových objektu je sjednáno na novou cenu; pojistná plnění tedy budou vyplácena bez amortizace a v cenách platných v době vzniku konkrétní pojistné události.

Pojištění je pro většinu případů sjednáno s tzv. integrální franšízou (IF) ve výši zpravidla 1 500 Kč (případně 500 Kč nebo 2 500 Kč), což znamená, že za škodní události se škodou do výše 1 500 Kč (případně 500 Kč nebo 2 500 Kč) se pojistné plnění neposkytuje, u všech škodních událostí se škodou nad 1 500 Kč (případně 500 Kč nebo 2 500 Kč) se neodečítá žádná spoluúčast a plnění je poskytováno v plné výši.

 Pojištění kryje tato pojistná nebezpečí a škody:

 

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či jeho části,
 • povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití,
 • tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin,
 • voda vytékající z vodovodních zařízení včetně zamrzání vody ve vodovodním potrubí, zpětné vystoupání vody z odpadních potrubí a kanalizace, ztráta vody, na jeden bytový dům, náklady na opravu nebo výměnu vlastního potrubí a rozvodů (pojištění se vztahuje na přiměřené a účelně vynaložené náklady v pojištěné budově nebo ostatní stavbě a na pozemku, který pojištěný vlastní či oprávněně užívá, pokud toto potrubí a rozvody slouží k zajištění chodu pojištěných budov nebo ostatních staveb, nejsou hrazeny preventivní výměny potrubí),
 • odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží, prostá krádež, úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus včetně sprejerství) – tyto škodní události musí být vždy bez odkladu hlášeny Policii ČR, a to i v případě, že se jedná jen o pokus přestupku nebo trestného činu; K plnění může dojít až po předání úředního záznamu a podaném oznámení, popřípadě usnesení o skončení věci, předání věci jinému orgánu nebo o zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,
 • atmosférické srážky (tj. voda z přívalového deště, z tajícího sněhu nebo ledu),
 • přepětí,
 • poškození fasády ptáky (vyklování), hmyzem, hlodavci, savci,
 • kouř, aerodynamický třesk, náraz dopravního prostředku,
 • poškození skel, náklady na nouzovou výplň (do 30% ceny nové výplně),
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, zemětřesení,
 • náklady na hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti, obnovu náplní hasicích přístrojů a zařízení,
 • náklady na desinfekci a desinsekci, pokud je nutná v příčinné souvislosti se škodou vzniklou z pojištěných rizik.

 

   Pojištěna jsou také elektronická zařízení bytových domů (např. ovládání garážových vrat, výtahů, schodišťové systémy, EPS). Pojištění se vztahuje na zařízení do stáří 15 let, pro jednotlivé předměty pojištění je sjednána spoluúčast ve výši 500 Kč pro každou pojistnou událost. V případě nebezpečí: povodeň nebo záplava je sjednána spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Jsou pojištěny soubory jízdních kol a kočárků v obezděných uzamykatelných společných prostorách (bližší podmínky k dispozici na právním oddělení družstva). Sublimit pojistného plnění 1. rizika pro pojištění jízdních kol a kočárků ve společných prostorách je 20 000 Kč na jeden předmět pojištění (jízdní kolo/kočárek); při stáří jízdního kola/kočárku do 5 let bude poskytnuto pojistné plnění v nové ceně, u starších v ceně časové.

Dále je sjednáno obecné pojištění odpovědnosti za škodu, a to s franšízou ve výši 1 000 Kč, tzn. že pojišťovna hradí odpovědnostní pojistné události, kdy je škoda vyšší než 1 000 Kč.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo spoluvlastnictvím všech jeho nemovitostí, správou a opravami společných částí domu a zabezpečováním s tím souvisejících činností.

Součástí odpovědnostního pojištění je připojištění členů výboru společenství vlastníků jednotek nebo předsedy společenství pro případ povinnosti nahradit škodu; je sjednáno bez spoluúčasti.

Toto připojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného jako člena výboru společenství vlastníků jednotek či předsedy společenství (statutární orgán společenství) nahradit finanční škodu, pokud ke škodě došlo následkem porušení povinností vyplývajících z funkce pojištěného. Pojištěným, tedy tím, na jehož povinnost nahradit škodu se připojištění vztahuje, jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou členy výboru společenství vlastníků jednotek, resp. předsedou společenství vlastníků jednotek.

Pojištění dle pojistné smlouvy č. 1690489916 je sjednáno na období pěti let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2025. Hlášení, evidenci a vyřizování pojistných událostí zajišťuje i nadále právní oddělení družstva, tel. 546 422 552.

V Brně dne 26.7. 2022