Jste zde

Domů

Pojištění majetku ve správě či vlastnictví Průkopníku, SBD od 1.1.2021

S účinností od 1.1.2021 byla mezi Průkopníkem, SBD jako pojistníkem a stávajícím pojistitelem – Generali Česká pojišťovna a.s. uzavřena nová pojistná smlouva, vedená pod číslem 1690489916. Pojištěným z této smlouvy je Průkopník, SBD (dále jako „pojistník“) a ta společenství vlastníků, která mají ve smlouvě o zajišťování správy pojištění zahrnuto.

Touto pojistnou smlouvou je pojištěn majetek a odpovědnost za škodu, a to v dále vymezeném rozsahu:

Pojištěny jsou nemovitosti, které Průkopník vlastní nebo pro ně zajišťuje správu, tedy bytové domy, garáže, popř. jiné nebytové objekty (samostatně stojící trafostanice, dílny apod.). Pojištění zahrnuje také bytové i nebytové jednotky, nevztahuje se však na vybavení bytu.
Není sjednána pojistná částka jednotlivých domů, nýbrž celková pojistná částka všech pojištěných objektů. Pojištění všech jednotek, domů, garáží či jiných nebytových objektu je sjednáno na novou cenu; pojistná plnění tedy budou vyplácena bez amortizace a v cenách platných v době vzniku konkrétní pojistné události.

Pojištění je pro většinu případů sjednáno s tzv. franšízou ve výši 1 500 Kč, což znamená, že za škodní události se škodou do výše 1 500 Kč se pojistné plnění neposkytuje, u všech škodních událostí se škodou nad 1 500 Kč se neodečítá žádná spoluúčast a plnění je poskytováno v plné výši). Pojištění kryje tato pojistná nebezpečí:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či jeho části (bez limitu)
 • náklady na hašení, odstranění věci, vyklízení a odvoz suti, obnovu náplní hasicích přístrojů a zařízení (limit 10 000 000 Kč, bez spoluúčasti/franšízy)
 • přepětí a zkrat (limit 500 000 Kč ročně)
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • živelní škody: povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • voda unikající ze zahlcených vnitřních dešťových svodů a zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí a kanalizace
 • vodovodní škody – atmosférické srážky
 • přetlak nebo zamrzání vody v rozvodech
 • nově také náklady na opravu neb výměnu vlastního potrubí nebo rozvodů v budově nebo na funkčně souvisejícím pozemku poškozených nebo zničených náhlou a nahodilou havárií (sublimit plnění na 1 objekt 50 000 Kč, celkový roční limit 500 000 Kč)
 • odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží; prostá krádež (vyšší franšíza: 2 500Kč); úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus včetně sprejerství) – tyto škodní události musí být vždy bez odkladu hlášeny na Policii ČR, a to i v případě, že se jedná je o pokus přestupku nebo trestného činu, plnění až po předání usnesení ve věci
 • poškození fasády ptáky (vyklování), hmyzem, hlodavci (sublimit plnění na 1 objekt 50 000 Kč, celkový roční limit 500 000 Kč)
 • nově náklady na desinfekci a desinsekci, pokud je nutná v příčinné souvislosti se škodou vzniklou z pojištěných rizik (např. desinfekce po zpětném vystoupení vody z kanalizace) – sublimit 50 000 Kč na 1 objekt, celkový roční limit 200 000 Kč, bez spoluúčasti/franšízy

Pojištěna jsou také elektronická zařízení bytových domů (např. ovládání garážových vrat, výtahů, schodišťové systémy, EPS). Pojištění se vztahuje na zařízení do stáří 15 let, pro jednotlivé předměty pojištění je sjednána spoluúčast ve výši 500 Kč pro každou pojistnou událost (limit 500 000 Kč ročně). V případě nebezpečí: povodeň nebo záplava je sjednána spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Jsou pojištěny soubory jízdních kol a kočárků v obezděných uzamykatelných společných prostorách (bližší podmínky k dispozici na právním oddělení družstva). Limit pojistného plnění 1. rizika činí 500 000 Kč ročně, pro jeden bytový dům sublimit 100 000 Kč s tím, že sublimit pojistného plnění 1. rizika pro pojištění jízdních kol a kočárků ve společných prostorách je 20 000 Kč na jeden předmět pojištění (jízdní kolo/kočárek); při stáří jízdního kola/kočárku do 5 let bude poskytnuto pojistné plnění v nové ceně, u starších v ceně časové.

Automaticky je pojištěn nově pořízený majetek do výše 10 % celkové pojistné hodnoty majetku (např. nový výtah). Veškerá pojistná plnění budou hrazena včetně DPH v příslušné sazbě.

Dále je sjednáno obecné pojištění odpovědnosti za škodu, a to s franšízou ve výši 1 000 Kč, tzn. že pojišťovna hradí všechny odpovědnostní pojistné události, kdy je škoda vyšší než 1 000 Kč.

Součástí odpovědnostního pojištění je připojištění členů výboru společenství vlastníků jednotek nebo předsedy společenství pro případ povinnosti nahradit škodu; je sjednáno bez spoluúčasti. Sublimit pojistného plnění činí 10 000 000 Kč.

Toto připojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného jako člena výboru společenství vlastníků jednotek či předsedy společenství (statutární orgán společenství) nahradit finanční škodu, pokud ke škodě došlo následkem porušení povinností vyplývajících z funkce pojištěného. Pojištěným, tedy tím, na jehož povinnost nahradit škodu se připojištění vztahuje, jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou členy výboru společenství vlastníků jednotek, resp. předsedou společenství vlastníků jednotek.

Pojištění dle pojistné smlouvy č. 1690489916 je sjednáno na období pěti let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2025.

Hlášení, evidenci a vyřizování pojistných událostí zajišťuje i nadále právní oddělení družstva, Mgr. Petra Šimoníková – tel. 546 422 525.

V Brně dne 22. 12. 2020