Jste zde

Domů

Pojištění majetku ve správě či vlastnictví Průkopníku, SBD od 1.1.2018

S účinností od 1.1.2018 byla uzavřena nová pojistná smlouva, vedena pod stejným číslem jako smlouva dosavadní tj.č. 899-16449-19, mezi Průkopníkem, SBD (dále jen „pojistník“) a Českou pojišťovnou, a.s. (dále jen „pojišťovna“). Pojištěným z této smlouvy je pojistník a všechna společenství vlastníků jednotek, která mají s Průkopníkem uzavřenu smlouvu o zajišťování správy (seznam těchto SVJ je čtvrtletně aktualizován).

Pojištění všech jednotek, potažmo všech domů a objektů garáží je sjednáno na novou cenu, tzn. že pojistná plnění budou vyplácena bez amortizace a v cenách platných v době vzniku konkrétní pojistné události s tím, že není sjednána pojistná částka jednotlivých domů, nýbrž celková pojistná částka všech pojištěných objektů.

Pojištění je pro většinu případů sjednáno s tzv.franšízou ve výši 1 500 Kč (znamená to, že do výše 1 500 Kč se pojistné plnění neposkytuje, u všech škodních událostí se škodou vyšší než 1 500 Kč se neodečítá žádná spoluúčast, plnění je poskytováno v plné výši). Toto se vztahuje na pojistná nebezpečí – viz:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či jeho části
 • nepřímý úder blesku (přepětí a zkrat) - např. nové výtahy (limit 500 000 Kč ročně)
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • voda vytékající z vodovodních zařízení
 • voda unikající ze zahlcených vnitřních dešťových svodů a zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí a kanalizace
 • vodovodní škody – atmosférické srážky
 • přetlak nebo zamrzání vody
 • úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus včetně sprejerství) – u těchto škodních událostí musí být vždy hlášení na Policii ČR, plnění až po předání usnesení ve věci
 • vichřice nebo krupobití
 • sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • zemětřesení
 • poškození fasády vyklováním ptáky (sublimit plnění na 1 objekt 50 000 Kč, celkový roční limit 500 000 Kč)

Nově pojištění elektronických zařízení bytových domů (např.ovládání garážových vrat, výtahů). Pojištění se vztahuje na zařízení do stáří 15 let, pro jednotlivé předměty pojištění je sjednána spoluúčast ve výši 500 Kč pro každou pojistnou událost (limit 500 000 Kč ročně). V případě nebezpečí: povodeň nebo záplava je sjednána spoluúčast ve výši 5 000 Kč.

Zcela nově pojištění jízdních kol a kočárků ve společných prostorách (bližší podmínky k dispozici na právním oddělení družstva). Limit pojistného plnění 1.rizika 500 000 Kč ročně, pro jeden bytový dům sublimit 100 000 Kč s tím, že sublimit pojistného plnění 1.rizika pro pojištění jízdních kol a kočárků ve společných prostorách je 20 000 Kč na jeden předmět pojištění (jízdní kolo/kočárek).

Dále je sjednáno obecné pojištění odpovědnosti za škodu, a to s franšízou ve výši 1 000 Kč, tzn. že pojišťovna hradí všechny odpovědnostní pojistné události, kdy je škoda vyšší než 1 000 Kč.

Pojištění členů výboru společenství vlastníků jednotek nebo předsedy společenství pro případ povinnosti nahradit škodu:

Toto pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného jako člena výboru společenství vlastníků jednotek či předsedy společenství (statutární orgán společenství) nahradit finanční škodu, pokud ke škodě došlo následkem porušení povinností vyplývajících z funkce pojištěného. Pojištěným, tedy tím, na jehož povinnost nahradit škodu se připojištění vztahuje, jsou všechny osoby, které v době trvání pojištění byly, jsou nebo budou členy výboru společenství vlastníků jednotek, resp. předsedou společenství vlastníků jednotek.

Nově se toto připojištění sjednává bez spoluúčasti. Sublimit pojistného plnění navýšen na 10 000 000 Kč.

Pojištění dle pojistné smlouvy č. 899-16449-19 je sjednáno na období tří let, tj. od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Hlášení, evidenci a vyřizování pojistných událostí zajišťuje i nadále právní oddělení družstva, Mgr.Libuše Přinosilová – tel.546422525.

V Brně dne 20.12.2017