Jste zde

Domů

Na základě tohoto zákona došlo ke sjednocení pravidel pro zakládání společenství vlastníků. Nově i v případech, kde se v domech snížil spoluvlastnický podíl družstva před 1.1.2014 na méně než jednu polovinu, platí ustanovení §24 zákona č.311/2013Sb. Tzn. že ke schválení stanov společenství a volbě statutárního orgánu se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek (do 31.8.2018 to bylo 100 %).

Dle přechodných ustanovení tohoto zákona svolá správce shromáždění vlastníků k založení společenství vlastníků nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31.8.2020.

Účinnost od 1.9.2018