Jste zde

Domů

Změna plánu hospodářského střediska se provádí v případě, kdy stávající hospodářský plán nezajišťuje vyrovnanost hospodaření střediska v běžném roce a vytvoření dostatečného zdroje na opravy a případné investice. Změna v části záloh na zúčtovatelné služby (teplo, TUV, studená voda, spotřeba energie ve společných prostorách) vychází ze skutečné spotřeby v minulém zúčtovacím období.

Plán hospodářských středisek lze měnit vždy ke každému prvnímu dni v měsíci. Návrh změny plánu hospodářského střediska je nezbytné odevzdat (potvrzený statutárním orgánem společenství vlastníků resp. správcem domu) na referát účtárny nájmu - plány , dveře č. 14, tel. 546 422 557, vzhledem k možnosti provádění úhrad prostřednictvím SIPO, nejpozději 6 týdnů před termínem účinnosti.

Formuláře pro zpracování plánu a případné bližší informace obdrží zájemci na referátu účtárna nájmu - plány, dveře č. 14, tel. 546 422 557.

V hospodářských střediscích, kde jsou převedeny jednotky do vlastnictví, nebo již vzniklo společenství vlastníků, může změnu plánu schválit pouze shromáždění vlastníků jednotek - a ke schválení plánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

V hospodářských střediscích, kde nejsou převedeny jednotky do vlastnictví, může změnu plánu schválit pouze schůze domu (garáží, garážových stání) - ke schválení plánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných nájemců.

Výši záloh nájemců a vlastníků v hospodářských střediscích, kde nevzniklo společenství vlastníků lze v odůvodněných případech upravit se souhlasem ekonomického náměstka.
Výši záloh vlastníků v hospodářských střediscích, kde vzniklo společenství vlastníků lze upravit pouze se souhlasem statutárního orgánu SV.

Předpisy úhrad za užívání jednotek jsou uživatelům jednotek předávány prostřednictvím kontaktní osoby (správce domu, člen statutárního orgánu SV) proti podpisu.

Nepřevzaté předpisy úhrad je nutno vrátit na správu družstva, která zajistí odeslání doporučeně poštou.

Pokud uživatel jednotky bude mít výhrady k výši předpisu úhrad, nelze toto řešit nepřevzetím předpisu úhrad, ale jeho reklamací.