Jste zde

Domů

čl.13

Majetková účast člena

 

1. Majetkovou účast člena družstva tvoří členský vklad.

2. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.

3. Základní  členský vklad je stejný pro všechny členy družstva a činí 250 Kč. Musí být splacen jednorázově před podáním přihlášky za člena.

4. Další členský vklad je majetkovou účastí člena např. na družstevní výstavbě, technickém zhodnocení bytového domu (objektu garáže nebo garážového stání) nebo pořízení příslušejícího pozemku.

5. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. 

6. Další členský vklad u nové výstavby určí představenstvo tak, aby jeho výše kryla rozpočtem stanovené náklady, snížené o jiné zdroje financování. Člen je povinen zaplatit  další členský vklad ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným ve smlouvě.

7. Další členský vklad u stávajících staveb určí představenstvo tak, aby jeho výše kryla další členský vklad předcházejícího nájemce a zohlednila nabídku a poptávku. Člen je povinen zaplatit  další členský vklad ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným ve smlouvě.

 

8. Podrobnosti o financování družstevní výstavby, technickém zhodnocení nebo pořízení pozemku, způsobu zúčtování dalšího členského vkladu stanoví svým usnesením představenstvo.

9. Po dobu členství nesmí majetková účast člena klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.

 

 

čl.14

Majetkové vypořádání

 

1. V případě zániku členství za trvání družstva má bývalý člen, případně jeho dědicové, nárok na vypořádací podíl, není-li dále uvedeno jinak.

 

2. Vypořádací podíl tvoří základní členský vklad.

 

3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od  zániku členství, pokud dále není uvedeno jinak.

 

4. Vypořádací podíl bývalého člena – nájemce tvoří kromě vypořádacího podílu uvedeného v odst. 2 tohoto článku i další členské vklady.

 

5. Vypořádací podíl bývalého člena – nájemce je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru).

 

6. Při majetkovém vypořádání má družstvo nárok na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členovi.

 

7. V případě zániku členství převodem družstevního podílu nevzniká nárok na vypořádací     podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi sebou sami.

 

8. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové     z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

 

čl.19

Úhrada provozních nákladů, zálohy za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), úhrada poplatku za správu a tvorba dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice

 

1. Výši úhrady provozních nákladů, záloh za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), poplatku za správu a dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice stanoví družstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům příslušného hospodářského střediska.

 

2. Nájemce je povinen platit provozní náklady, zálohy za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), poplatek za správu a příspěvek do dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do 20. dne příslušného měsíce ve výši stanovené rozpisem úhrad, u garáží a garážových stání je možné rozhodnutím představenstva družstva stanovit i jiný termín úhrady.

 

3. Námitky proti vyúčtování je třeba uplatnit do 30 dnů od předání vyúčtování nájemci.

 

4. Nezaplatí-li nájemce provozní náklady, zálohy za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), poplatek za správu a příspěvek do dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice ve stanovené lhůtě a výši, je povinen zaplatit družstvu sankci ve výši stanovené platnými právními předpisy.

 

5. Pokud ve stanovách není uvedeno jinak, v záležitostech úhrad provozních nákladů, záloh za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), poplatku za správu a dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice, rozhoduje představenstvo družstva. 

 

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

 

čl.24

1. Základní ekonomickou jednotkou družstva je hospodářské středisko.

 

2. Základem pro hospodaření střediska je hospodářský plán.

 

3. Hospodářská střediska družstva jsou bytové domy, objekty garáží nebo garážových stání a  správa družstva.

 

4. Výdaje bytových domů a objektů garáží nebo garážových stání jsou hrazeny z úhrad provozních nákladů, úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů  (nebytových prostor),  dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice, nájmu nebytových prostor, případně z jiných zdrojů.

 

5. Výdaje správy družstva jsou hrazeny z plateb za poskytované služby, poplatku za správu a z jiných zdrojů.

 

čl.25

Základní kapitál

 

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

 

2.Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady.

 

3. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50 000 Kč.

 

čl.26

Rezervní fond

 

1. Družstvo má zřízen rezervní fond, který se tvoří ze zisku střediska správy  družstva.

 

2. Rezervní fond se používá na úhradu případné ztráty střediska správy družstva.

 

3. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.                                  

 

čl.27

Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice.

 

1. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice se tvoří z příspěvků nájemců družstevních bytů (družstevních nebytových prostorů) a vlastníků jednotek, případně z jiných zdrojů.

 

2. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a investic příslušného střediska bytových domů a objektů garáží nebo garážových stání.

 

3. Nevyčerpané finanční prostředky se převádí do dalšího roku.

 

4. Dlouhodobý finanční zdroj na opravy a investice se eviduje podle jednotlivých středisek bytových domů a objektů garáží nebo garážových stání.