Jste zde

Domů » Informace

Technický referát zajišťuje

 • běžné opravy
 • sepisuje smlouvy s dodavateli
 • vyhotovuje objednávky
 • eviduje revizní zprávy
 • zajišťuje porevizní opravy

tel. 546 422 512, kancelář č. 2 mimo pracovní dobu je zajištěna havarijní služba firmou TEPLÁRNY tel.: 543 239 350 (tel./záznamník) a 545 162 206.

Běžné opravy, které se hradí z dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice příslušného domu (garáží) jsou zajišťovány na základě žádosti o opravu, kterou vystaví kontaktní osoba (správce domu nebo  statutární orgán společenství vlastníků).

Provádění revizí:

 • revize elektrické instalace ve společných prostorách 1x za 5 let
 • revize hromosvody 1x za 5 let
 • revize plynu 1x za 3 roky
 • kontrola plyn 1x za 1 rok

 

Sdělení společenstvím vlastníků jednotek k výměně bytových vodoměrů

Provozně-technický úsek doporučuje Výborům společenství a správcům při výměně bytových vodoměrů SV a TV instalaci vodoměrů s dálkovým odečtem. Významně to ulehčí práci výborům a správcům a vyloučí pozdější reklamace u konečných spotřebitelů vzniklé znepřístupněním bytů k provedení odečtů.

Cena za dodávku a montáž vodoměru s dálkovým odečtem je 1.185 Kč bez DPH. Cena je aktuální k 7.6.2023 a může se měnit s vývojem cen na trhu.

Cena za roční odečet 1 vodoměru bez nutnosti vstupu do bytu je 24 Kč vč. DPH.

Bližší informace podá Zdeněk Mahelka, PT náměstek

 

Informace ke stavebním úpravám v družstevních bytech

Doklady potřebné pro stavební úpravy:

 1. Výměna oken ve stávajícím členění a barvě nevyžaduje souhlas stavebního úřadu.
 2. Zasklení lodžie bezrámových zasklívacích systémů nevyžaduje souhlas stavebního úřadu.
 3. Rekonstrukce bytového jádra v původním nebo rozšířeném půdorysu vyžaduje statickou rozvahu nebo posouzení z kterého je zřejmé, že:
  • nedojde k zásahu do nosných konstrukcí. V těchto případech se nevyžaduje povolení stavebního úřadu,
  • dojde k zásahu do nosných konstrukcí.

  V těchto případech je nutno žádost doplnit o stavební dokumentaci a prohlášení stavbyvedoucího o vedení stavby. Vyžaduje se povolení stavebního úřadu.

 4. Zásah do nosné zdi vyžaduje statické posouzení, projektovou dokumentaci, prohlášení stavbyvedoucího o vedení realizace a souhlas stavebního úřadu. Upřesnění termínů v žádosti o povolení stavebních úprav - nosné konstrukce jsou vodorovné i svislé - zásah do nosné konstrukce je provedení otvoru ve stěně nebo přitížení stropu - stavbyvedoucí je osoba oprávněná vést realizaci staveb pro bydlení s autorizací dle zákona 360/1992 Sb.

Podmínky pro poskytnutí souhlasu družstva se stavební úpravou - stavební úprava bude provedena na náklady nájemce - závazek nájemce, že po skončení nájmu nebude po pronajímateli požadovat protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota pronajímané věci